send link to app

DGPS


4.0 ( 0 ratings )
Economía y empresa
Desarrollador NON PIMPAPET
Libre

รายงานตำแหน่งและความเร็วของยานพาหนะจากระบบ GPS Tracking

คุณสมบัติ
- รายงานตำแหน่งและความเร็วของการเคลื่อนที่ ณ เวลาปัจจุบัน
- สามารถแจ้งเตือนเข้าออกพื้นที่ที่กำหนดไว้ (Geofence)
- สามารถแจ้งเตือนเมื่อความเร็วเกินกำหนด
- แสดงตำแหน่งบนแผนที่
- แสดงตำแหน่งเป็นข้อความชื่อตำบลหรือสถานที่สำคัญ
- สามารถกำหนดพื้นที่บริเวณที่สนใจ (Geofence) ได้ตามต้องการ
- เรียกดูข้อมูลตำแหน่ง ความเร็ว และการแจ้งเตือนย้อนหลังได้

DGPS ใช้การทำงานในโหมดเบื้องหลัง (Background Mode) โดยอาศัยการทำงานของ Location Services ในเครื่องแบบต่อเนื่อง จึงจะใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้น
“Continued use of Location Services running in the background can dramatically decrease battery life.”